Belépési név:

Jelszó:

Archí­v hí­rek

Egyenlő bánásmód

Az egyenlő bánásmód hatóság januári ügyfélfogadási időpontjai :

MEGTEKINTÉS

Hirdetmény

 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

az 1997 LXXVIII 9. § (6) bek. alapján

Kővágóörs Község településrendezési tervi módosítása helyben szokásos módon közzétételrekerül

2013. november 28.-án.

A dokumentáció megtekinthető továbbá:

-A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.,

(hétfő – csütörtök 8.00 – 16.00, péntek 8.00 – 13.00 óráig)

A honlapról letölthető : Önkormányzat - Rendeletek társ. egyeztetése menüpont alatt

 

Az érintettek a kifüggesztéstől számított 30 napon belül észrevételt tehetnek írásban Kővágóörs Község Önkormányzata címére:

8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.

 

Ábrahámhegy, 2013. november 26.

                                                                                                                     dr.  Szabó Tímea

                                                                                                     jegyző

Hirdetmény

Tisztelt Polgártársaim, Kedves Barátaim!

 

         Engedjék meg, engedjétek meg, hogy egy rövid,de hiteles tájékoztatást adjak az Önkormányzat és a Település jelenlegi állapotáról. Tájékoztatóm nem  lenne, nem lehetne megbízható amennyiben nem az érezhető ,és egyre jobban kiteljesedő települési összefogással kezdeném .Hatása a település fejlődése és jövőképet meghatározó szerepe kapcsán vizuálisan érzékelhető és konkrét számokban mérhető. Büszkeséggel tölthet el bennünket azon tény miszerint rácáfolva a hosszú évek gyakorlatára elértük,hogy nem VAGYONFELÉLÉSBŐL nem MÜKÖDÉSI HITELBŐL hanem ÖNERŐBŐL finanszírozzuk működési költségeinket. Ezen túlmenően még önerős fejlesztésekben is gondolkodhatunk. Nem lebecsülendő a bizalom sem amelyet tíz település alkotta Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó  falvak tanúsítottak amikor a Hivatal helyszínéül választották Kővágóörsöt. Természetesen a sokak számára unalmasnak tűnő, több száz társadalmi munkaórában a mindenki által ismert személyek közreműködésével illetve,a folyamatosan bővülő a településér tenni akaró újabb személyekkel kiegészülve biztosítottuk a modernkor követelményeinek mindenben megfelelő építményi és technikai feltételeket.  Településünk egy új szép színfoltja lehet ez az építmény amely átalakítási és felújítási munkálatai a befejezéshez közelítenek. Terveink szerint aminek a megvalósítása már elkezdődött a tornaterem visszakapná régi funkcióját és mint beltéri sportolási lehetőséget biztosító közösségi helyként működne. Lelkes fiatalok ötlete és szorgos munkájának köszönhetően elkezdődött a volt röplabda pálya felújítása ami vélhetően a következő év tavaszán már használható sport létesítménnyé alakul át  Terveink között  szerepel egyenlőre önerőből ameddig pályázati forráshoz nem jutunk jelentősebb strandi fejlesztés /Lidó - öltözőkabin építése - gyep telepítés-partvédelmi kövek helyretétele-strandi utak felújítása/  A kezdőlépéseket már megtettük annak érdekében, hogy valamilyen módon a pálkövei lakosok jogos igényének eleget téve tömegközlekedéssel elérhetővé tegyük a településrészt. Elképzeléseink között szerepel, hogy a jövő évben átépítjük a temető szégyenfoltját a ravatalozót alkalmassá téve a végtisztesség megadására.     Összegezve rövid tájékoztatóm gondolatmenetét joggal állítható, hogy az eltelt három és félév jelentős változásokat hozott a gondolkodásban új fogalom jelent meg aminek a meghatározó szava ÖNZETLENSÉG. Megítélésem szerint az út amin elindultunk vezethet el oda ami feltett szándékunk, hogy a gyönyörű földrajzi környezetben elhelyezkedő településünk rangjának megfelelő ÉLHETŐ hely legyen. Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném közzétenni azon kővágóörsi polgártársaim névsorát, akik az előző közlés óta csatlakoztak az önzetlenül tenni akarók táborába: id. és ifj. Bárány István-   id. és ifj. Benkő Attila-  Halász István- Csepei Ferenc- Antal Imre-  Kiss Gyula- Antal Ádám- Antal Márk-  Réti Boldizsár- Varga Szabolcs- Páli Ábel és Dávid - Csécs Róbert

Ezúton is szeretném köszönetemet és tiszteletemet kifejezni a régi és új a településért önzetlenül tenni akarók táborának, szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben a táborban még rengeteg kiadatlan hely van!

                                     Megköszönve megtisztelő figyelmüket

        

 

                                                                                  Tisztelettel:        Horváth Dezső  PM.

lomtalanítás

 

HÍRDETMÉNY

 

 

Értesítem Kővágóörs település ingatlantulajdonosait, hogy a lomtalanítás

 

2013. szeptember 17.

(Kedd)

 történik.

 

A feleslegessé vált használati tárgyakat a Temető előtti füves területre lehet lerakni 2013. szeptember 15. (vasárnap) reggeltől 2013. szeptember 16. (hétfő) estig.

 

Az elektronikai hulladékokat (TV, hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a következő időpontig:

 

Elektronikai hulladékgyűjtés helye: Kővágóörs, Jókai u. 55. (Az Önkormányzat telephelye)

Elektronikai hulladékgyűjtés időpontja: 2013. szeptember 16. (hétfő) 7:00 órától 15:00 óráig.

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy építőanyag törmeléket, veszélyes anyagokat, háztartási hulladékot a Probió Zrt. nem szállítja el.

 

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a településen belüli hulladék fuvarozással kapcsolatban a helyi vállalkozókat keressék.

 

 

Kővágóörs, 2013. augusztus 26.

 

                                                                           Horváth Dezső

                                                                           polgármester

Hirdetmény

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

               8254 KŐVÁGÓÖRS, Petőfi S. u. 2.

Tel:87/464-017.  Fax:87/563-013

Adó: 87/563-002, Pénzügy: 87/563-001

E-mail: onkormanyzat@kovagoors.hu

 

 

 

 

HIRDETMÉNY

 

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely munkaszüneti nap.

Erre tekintettel 2013. július 1-jén a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Ábrahámhegyi és Révfülöpi Kirendeltség zárva tart, és a kihelyezett ügyfélfogadás is elmarad.

 

Kővágóörs, 2013. június 25.

 

 

 

                                                                           Dr. Szabó Tímea sk

                                                                                      jegyző

Pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező 1474. hrsz-ú Kővágóörs-Pálköve strandon lévő 18,35 m2alapterületű víz, villany közművel ellátott 3. sz. pavilon épület kereskedelmi, vendéglátó tevékenység folytatása céljából 2013. június 20. napjától 2015. április 30-áig terjedő határozott időtartamra történő bérbevételére.

 

A pályázati kiírás időpontja: 2013. május 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 17. 16:00 óra, mely időpontig a pályázatoknak be is kell érkeznie.

 

A bérleti díj 2013. évre minimum 200. 000 Ft + áfa / év. 

 

A bérleti díjat két egyenlő részletben kell megfizetni, 2013. évben az első részletet a szerződés aláírásakor, a második részletet 2013. augusztus 1-jéig; az azt követő években az első részletet március 1-jéig, a második részletet július 1-jéig kell megfizetni.

A bérleti díj 2013. évet követően minden évben a KSH által közzétett inflációs rátával emelkedik.

 

Pályázatot azon természetes személyek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetek nyújthatnak be, akik a bérleti szerződésben vállalják, hogy:

a) a bérleti szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesítik,

b) az átengedett nemzeti vagyont (pavilon) a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használják,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 

Az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, bejelentések megtétele, a pavilon belső kialakítása a bérlő feladata.

 

A pályázati eljárás során több jelentkező esetén tartandó pályázati tárgyaláson az ajánlattevőknek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálnia.

A pályázati tárgyalást a Pályázatbíráló Bizottság bonyolítja le. A pályázat nyerteséről – a Pályázatbíráló Bizottság javaslata alapján – a képviselő testület dönt.

Az induló alapár mindenkor a Képviselő-testület által meghatározott minimum bérleti díj.

A licitlépcső: 10. 000 Ft. 

A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson eredményt kell hirdetni. A tárgyalás menetéről és eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a tárgyalásvezető és a jegyzőkönyvvezető ír alá, melynek a másolatát a pályázók megkapják.

A nyertes személy a pályázati tárgyalást követő 15 napon belül köteles bérleti szerződést kötni, és ezzel egyidejűleg a vételárat a kiírás szerinti részletezésben kiegyenlíteni, illetőleg az esedékes bérleti díjat megfizetni.

Amennyiben a pályázat nyertese az előző bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, akkor az utána következő legmagasabb ajánlattevő pályázót kell az általa vállalt feltételekkel nyertesnek tekinteni. Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű licitálást kell tartani.

Eredménytelen a pályázat, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget a pályázat előírásainak, vagy a pályázatot nyert személy nem köt szerződést az előírt időben.

 

A pályázati tárgyalás ideje 2013. június 18. 16:00 óra; helye: Kővágóörs Község Önkormányzata hivatali helyisége (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)

 

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó nevét, címét, az általa folytatni kívánt tevékenységet, a 2013. évi bérleti díj összegét és nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázathoz csatolni kell az átlátható szervezeti státuszt igazoló dokumentumot.

 

A pályázatokat a polgármesternek címezve (Kővágóörs Község Önkormányzata, Horváth Dezső, polgármester; 8254, Kővágóörs, Petőfi u. 1.) kell benyújtani.

 

Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező 1474. hrsz-ú Kővágóörs-Pálköve strandon lévő 18,35 m2alapterületű víz, villany közművel ellátott 1. sz. pavilon épület kereskedelmi, vendéglátó tevékenység folytatása céljából 2013. június 20. napjától 2015. április 30-áig terjedő határozott időtartamra történő bérbevételére.

 

A pályázati kiírás időpontja: 2013. május 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 17. 16:00 óra, mely időpontig a pályázatoknak be is kell érkeznie.

 

A bérleti díj 2013. évre minimum 1. 043. 760 Ft + áfa / év. 

 

A bérleti díjat két egyenlő részletben kell megfizetni, 2013. évben az első részletet a szerződés aláírásakor, a második részletet 2013. augusztus 1-jéig; az azt követő években az első részletet március 1-jéig, a második részletet július 1-jéig kell megfizetni.

A bérleti díj 2013. évet követően minden évben a KSH által közzétett inflációs rátával emelkedik.

 

Pályázatot azon természetes személyek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetek nyújthatnak be, akik a bérleti szerződésben vállalják, hogy:

a) a bérleti szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesítik,

b) az átengedett nemzeti vagyont (pavilon) a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használják,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 

Az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, bejelentések megtétele, a pavilon belső kialakítása a bérlő feladata.

 

A pályázati eljárás során több jelentkező esetén tartandó pályázati tárgyaláson az ajánlattevőknek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálnia.

A pályázati tárgyalást a Pályázatbíráló Bizottság bonyolítja le. A pályázat nyerteséről – a Pályázatbíráló Bizottság javaslata alapján – a képviselő testület dönt.

Az induló alapár mindenkor a Képviselő-testület által meghatározott minimum bérleti díj.

A licitlépcső: 10. 000 Ft. 

A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson eredményt kell hirdetni. A tárgyalás menetéről és eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a tárgyalásvezető és a jegyzőkönyvvezető ír alá, melynek a másolatát a pályázók megkapják.

A nyertes személy a pályázati tárgyalást követő 15 napon belül köteles bérleti szerződést kötni, és ezzel egyidejűleg a vételárat a kiírás szerinti részletezésben kiegyenlíteni, illetőleg az esedékes bérleti díjat megfizetni.

Amennyiben a pályázat nyertese az előző bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, akkor az utána következő legmagasabb ajánlattevő pályázót kell az általa vállalt feltételekkel nyertesnek tekinteni. Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű licitálást kell tartani.

Eredménytelen a pályázat, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget a pályázat előírásainak, vagy a pályázatot nyert személy nem köt szerződést az előírt időben.

 

A pályázati tárgyalás ideje 2013. június 18. 16:00 óra; helye: Kővágóörs Község Önkormányzata hivatali helyisége (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)

 

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó nevét, címét, az általa folytatni kívánt tevékenységet, a 2013. évi bérleti díj összegét és nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázathoz csatolni kell az átlátható szervezeti státuszt igazoló dokumentumot.

 

A pályázatokat a polgármesternek címezve (Kővágóörs Község Önkormányzata, Horváth Dezső, polgármester; 8254, Kővágóörs, Petőfi u. 1.) kell benyújtani.

 

Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

lakossági tájékoztató

Tisztelt Kővágóörsi Lakosok!

 

Közzé kívánom tenni azon Polgártársaink névsorát, akik jelentős társadalmi munkával járultak hozzá településünk értékmegőrző és értékteremtő, a haladást előrevivő fejlesztések megvalósításában. Köszönetemet és megbecsülésemet fejezem ki a példaértékű és követendő magatartás kapcsán a település és annak képviselő-testülete nevében is a következő személyeknek:

Sifkovits László, Sifkovits Vitus, Hegyi Péter, Németh Gábor, Kovács Krisztián, Molnár József (Rákóczi u.), Balogh Lajos, Mlinár György, Becker László, Tamás Viktor, Tamás Ferenc, Kiss Gábor, Hoffer István, Takács Árpád, Árokszállási Andor, Szőke Gábor, Schmidhoffer István (hó eltakarítás), Horváth Miklós, Deli József, id. Sümegi László, ifj. László János, Szabó Lajos.

 

Önzetlen és áldozatkész tevékenységüknek köszönhetően valósult meg az Orvosi rendelő és kapcsolódó szolgálati lakás részleges felújítása, a Közös Önkormányzati Hivatal épületének 80 m2-es bővítése alkalmassá téve a működésre, a Csendőr kút helyreállítása illetve a téli hó eltakarítás.

 

Kívánom, hogy az ilyen irányú gondolkodás legyen mindenki számára példaértékű és követendő.

 

Kővágóörs, 2013. február 03. 

 

 

 

 

                                                                          Tisztelettel:

 

 

                                                                                                      Horváth Dezső

                                                                                                       polgármester

közmeghallgatás

A dokumentum itt olvasható...

Védőnői álláshely

A dokumentum itt olvasható

Balatonrendes 0139. hrsz. ingatlan használata

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG
        POLGÁRMESTERE

           8254 KŐVÁGÓÖRS, Kossuth u. 1.

      Tel/Fax:87/464-017.

         E-mail: onkormanyzat@kors.t-online.hu

 

 

Szám: 1468-8/2012.

 

Tárgy: tájékoztatás a Balatonrendes 0139. hrsz-ú ingatlan egy része használatának lehetőségéről

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

Ezúton tájékoztatom az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a Balatonrendes 0139. hrsz-ú ingatlan azon részének szívességi használatáról, mely a Balatonrendes 0140. hrsz-ú úttól a Balatonrendes 0239. hrsz-ú úthoz, valamint a Balatonrendes 0140. hrsz-ú úttól a Kővágóörs 0191. hrsz-ú, illetve 0182. hrsz-ú utakhoz való akár gépjárművel történő eljutást biztosítja, a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. és Balatonrendes, valamint Kővágóörs Község Önkormányzata között megállapodás jött létre.

A megállapodás értelmében a Basalt-Középkő Kőbányák Kft engedélyezi, hogy a tulajdonát képező 0139. hrsz-ú ingatlan fentiekben megjelölt részét azon ingatlanok tulajdonosai, használói, akik az ingatlanukat jelenleg más módon nem tudják megközelíteni, és az Önkormányzatoknál kérik ingatlanuk az e célból vezetett nyilvántartásba történő felvételét, szívességből átjárás céljára használják.

A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. a használatot kifejezetten szívességből engedi meg, az az ingatlan, illetve annak a fentiekben megjelölt része elbirtoklása, vagy szolgalmi jog alapjául nem szolgálhat. A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. a szívességi használatot ingyenesen engedi meg, azért ellenértéket nem kér.

A megállapodás határozatlan időre szól, azt bármelyik fél indoklás nélkül 8 éves felmondási idővel felmondhatja.

 

Lényeges tehát, hogy az átjárás lehetőségével azon ingatlanok tulajdonosai, illetve használói élhetnek, akik kezdeményezik ingatlanuk nyilvántartásba vételét az alábbiak szerint:

Az érintett ingatlantulajdonosok, illetve használati joggal rendelkezők az ingatlanuk fekvése szerinti Önkormányzatnál kérhetik ingatlanuk nyilvántartásba vételét. A kérelem nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról, továbbá igényelhető a Körjegyzőségen. Az Önkormányzatok a kérelmekben megjelölt ingatlanokat helyrajzi szám szerint nyilvántartásba veszik. A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. a nyilvántartásba betekinthet, illetve a nyilvántartásban szereplő ingatlanokról az illetékes Önkormányzattól tájékoztatást kérhet. 

A nyilvántartásba való felvétel iránt kérelmet benyújtók a kérelmük benyújtásával a fenti célra és keretek között hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

 

A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. az útként használt, a fentiekben meghatározott részkét végénél táblát helyezett el, melyen jelzi, hogy átjárásra csak - a megállapodás aláírásával megadott -engedély alapján,a nyilvántartásba vett ingatlanok vonatkozásában van lehetőség.
Az engedély alapján az átjárásra jogosultságotszerzettek tudomásul veszik, hogy időnként a bányászati tevékenység miatt – elsősorban robbantás – a forgalmat a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. rövid időre – max ½ óra – korlátozza, a használat tekintetében elsőbbséget élvez a bányászati tevékenység.

Felhívom továbbá az érintettek figyelmét, hogy a megállapodásban írt módon és feltételekkel biztosított átjárási jogosultság gyakorlása során, ha annak bármely jogosultja olyan magatartást, vagy mulasztás tanúsít, amely következményeként valamely hatóság vagy bíróság jogerős határozatával fizetési kötelezettséget, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményt állapít meg a bányavállalkozóval szemben, úgy azokért a cselekményt vagy mulasztást elkövető jogosult teljes mértékben helytáll.
A helytállási kötelezettség alól részben vagy egészben való kimentési okként kizárólag a bányavállalkozónak felróható, a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával ok-okozati összefüggésben álló magatartás, vagy mulasztás szolgálhat.

 

Kővágóörs, 2012. október 19.

 

                                                                                              Horváth Dezső

                                                                                               polgármester

 

http://www.kovagoors.hu/uploads/Kérelem.pdf

nyelvi képzés

„Nyelvi képzés az idegenforgalom minőségi növelése érdekében”

 

A Badacsonytördemici Községért Alapítvány a „Nyelvi képzés az idegenforgalom minőségi növelése érdekében”” címmel ingyenes képzést indít, melyre várja a jelentkezőket a tapolcai és keszthelyi kistérség területéről.

A képzés helyszínei és időpontjai a következők:

Badacsonytördemic – német – 2012. november 7-től

Szentbékkálla – angol – 2012. november 7-től

Badacsonytördemic – angol - várhatóan 2013. március

Szentbékkálla – német – várhatóan 2013. március


Minden helyszínen ugyanaz az alaptémájú képzés folyik majd, a gyakorlati feladatok lesznek mások. A képzés hetenként 2 X 4 órában kerül megrendezésre 15 héten keresztül, összesen 120-120 órában. A képzés témája a következők lesznek: Vendégfogadás, Szálláshelyek, Szolgáltatások, Környezetünk, Kultúra, Utazás

A képzésben részt vevő előadók az általános tudnivalók után a települések egyedi fejlesztési lehetőségeivel is kívánnak foglalkozni.

A képzés ingyenes, várunk minden középkorú, illetve idősebb lakót a falvakból és a kistérségek más településeiről egyaránt, a képzés sikeres lebonyolítása érdekében.


Jelentkezni lehet: 

Badacsonytördemic Községért Alapítvány

8263, Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
Szántai Attiláné

+36-30-758-8620

telehaz.tordemic@gmail.com

Tájékoztató

Tisztel Kővágóörsért és lakókörnyezetükért

Felelősséggel gondolkodó polgárok!

 

Levelem megírására a sok, és az idő előrehaladtával egyre több, az önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatos hiteltelen és a valóságtól elvonatkoztatott állásfoglalások terjednek lakókörnyezetünkben. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. Tv valóban jelentős változásokat hoz a közigazgatásban. A törvény egyik és leginkább félremagyarázható eleme a közös hivatal létrehozása, és annak székhelye. Annak ellenére, hogy a törvény erre vonatkozóan egyértelműen rendelkezik, minden olyan település ahol a lakosságszám nem éri el a 2000 főt, 2013. január 1-től, 60 nap türelmi időn belül a járáshatárokkal körvonalazott területen közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni. Településünk is ebbe a körbe tartozik, a szükséges lépéseket erre vonatkozóan megtettük. Következésképpen 6 település képviselő-testülete szándéknyilatkozatban rögzítette, hogy Kővágóörs központtal 2013. január 1-től közös önkormányzati hivatalt szándékozik létrehozni. Az érintett települések név szerint:

-         Balatonrendes

-         Ábrahámhegy

-         Salföld

-         Mindszentkálla

-         Kékkút

-         Kővágóörs

 

Közös jól felfogott érdekünk, hogy a településeknek esélyt adjunk az önállóságra és a települési demokráciára. Összefogásunk alappillére az átalakulást előíró törvény alkalmazása mellett az átmeneti időszak zökkenőmentes lefolytatása és együtt gondolkodva kölcsönös előnyökön nyugvó biztos jövőt megalapozó önkormányzati működés létrehozása. Előrehaladott tárgyalásainknak köszönhetően megállapítható, hogy a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, így minden reális esély adott arra vonatkozóan, hogy egy minden igényt kielégítő, ügyfélbarát és mindenki elvárásainak megfelelő közös önkormányzati hivatalt hozzunk létre.

Megköszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

 

Tisztelttel:

 

                                                                                                                     Horváth Dezső

                                                                                                                      polgármester

 

 

 

Kővágóörs, 2012. július 25.

Tisztelt kővágóörsi és pálkövei faluközösség

 

Az  Alapítvány a Honi Művészetért nevű közhasznú szervezet keretein belül 2011-ben  a falu képviselőtestülete és a polgármester úr támogatásával megalakult “Három Templom Kulturális Társaság” nagy örömmel vesz részt ismét a falunap szervezésében. 

 

a részletes tájékoztató : itt olvasható

Hirdetmény hulladéklerakásra

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A települési szilárd hulladékkezelés rendjét számtalan jogszabály szabályozza, így például a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2004. (VI. 30.) rendelete.

A szabályok mind az Önkormányzat, mind a szolgáltató, mind az ingatlantulajdonosok számára kötelezettségeket állapítanak meg.

Ezen szabályoknak a Pálkövén levő ABC melletti parkolóban kialakult állapotok nem felelnek meg. A parkoló nem szemétlerakó hely. Az oda elhelyezett hulladékgyűjtő edények rendeltetésüknek megfelelően természetesen használhatóak, de a parkoló területén – az edényzeten kívül – való kommunális vagy egyéb, lomtalanítás alá tartozó hulladék elhelyezése szabálytalan.

Az Önkormányzat évente egy alkalommal szervez lomtalanítást, melynek időpontja, a lomok kihelyezésének szabályai mindig kihírdetésre kerülnek.

Mindezek alapján – környezetünk védelme, óvása érdekében – felhívom figyelmüket a szilárd hulladékkezelés szabályainak betartására.

Kővágóörs, 2012. április 6.

                                          Köszönettel:                       Dr. Szabó Tímea

                                                                                            körjegyző

Általános Iskolával kapcsolatos levél

Horváth Dezső polgármester úr a Révfülöpi Képek című újságban megjelent, a Révfülöpi Általános Iskolával kapcsolatos levele:

 

Tisztelt Révfülöpi Polgárok!

Elöljáróban szeretnék köszönetet mondani a Képviselőt-testületi tagoknak és a Polgármester Úrnak, hogy a helyi újság hasábjain lehetőséget kaptam az oktatással és ennek kapcsán az intézményfenntartással kapcsolatos gondolataimat megosztani Önökkel.

Rövid történeti visszatekintéssel kezdeném. Sokak számára ismert tény, hogy 1970-e és 1980-as évek között több olyan döntés született, ami hosszú távon meghatározta a Káli-medence településeinek sorsát, hozadékként Révfülöp települését is. Sikerült száműzni a medencéből első lépésként a közigazgatási központot, az egészségügy egy részét, majd pedig az oktatási intézményeket is. A visszafordíthatatlan folyamatok, intézkedések kapcsán Kővágóörs stratégiai szerepét, tradícióit, tudás bölcsőjét, egyben gyökereit sikeresen felszámolta, elveszítette.

 

Révfülöp település vonatkozásában vizsgálódva a Káli-medencét és Kővágóörs települést érintő negatív döntések hatására Révfülöp lendületet vett, és egy dinamikusan fejlődő, szép Balaton parti településé nőtte ki magát a valamikori hegyközségből. Semmiképpen nem szeretném azt a látszatot kelteni soraimmal, hogy átcsaptam önsajnálatba és Kővágóörs település sorsát kilátástalannak ítélem meg, mert ha ez így lenne, nem vállaltam volna jelenlegi tisztségemet. Jelenleg Kővágóörs település törvényesen megválasztott képviselője vagyok, és arra esküdtem, hogy legjobb tudásommal és korrekt döntésemmel a település érdekeit szolgálom. Hivatalba lépésemet követően szembesültem, szembesülhettem gazdasági helyzetünkkel, ami nagyon nagy meglepetést nem okozott számomra, de kikényszeríttette belőlem a gazdálkodásunk átgondolását, racionalizálását. A nagy költségvetési összegekkel rendelkező intézmény így került górcső alá (közös fenntartású oktatási intézmény), és kiderült, hogy fele részben Kővágóörs finanszírozza a Révfülöpi Általános Iskola fenntartási költségeit. Ebben a formában ez számomra és a józanul gondolkodó kővágóörsi polgárok számára teljességgel elfogadhatatlan. Az általam képviselt település érdekében kerestem alternatív megoldást, amit sikerült megtalálnom. A tőlem elvárható korrektséggel tájékoztattam az illetékeseket, hogy megállapodás hiányában milyen kényszer lépésekre szánjuk el magunkat. Ennek kapcsán többen minősítették személyemet, különböző irányú kritikákat fogalmaztak meg, de véleményem szerint a közös ügyünk megoldásához a terhek erkölcsös és arányos elismerése, és azok súlyának megfelelő kölcsönös megállapodásra alapozott egyezség vezethet. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem az iskolai oktatás színvonalával, a pedagógusok bérezésével van gondom, nem vagyok iskolabezáró, ez elveimmel nem összeegyeztethető. Pusztán szeretnék rávilágítani, nyomatékkal felhívni az illetékesek figyelmét, hogy ha kell, áldozatok árán is óvják meg a település legnagyobb értékét, az iskolát. Az iskola olyan, mint az egészség, ha van, természetes, ha nincs akkor érezzük igazán pótolhatatlan hiányát. Mi, Káli-medencei települések már megéltük, hogy elődeink felszámolták a tudás bölcsőjét, okszerű következményeként az intézkedésnek, felégettük a gyökereket is, gyerekeink „utazó nagykövetté” váltak.

 

Tisztelt Révfülöpi Felelősséggel Gondolkodó Polgárok!

 

Kérem Önöket soraim tartalmát megismerve ne döntsenek elhamarkodottan. Biztosíthatom a tisztelt olvasókat, hogy a jó szándék vezérel döntésemben, a megegyezést keresem. Közösen akkor tudunk gondolkozni és elmozdulni a megegyezés irányába, ha tudomásul vesszük, és elismerjük a forintban mérhető és nem mérhető hozadékát azon ténynek és állapotnak, hogy településükön, a szűkebb környezetben egyetlen oktatási intézmény található. Ha és amennyiben a gondolkodásban eljutunk addig, hogy milyen mérhetetlen előnyei vannak annak, hogy a településükön oktatási intézmény van, és ennek költségeit hajlandóak arányaiban viselni, tudunk közelíteni a megoldáshoz.

Végezetül megköszönöm türelmüket, hogy időt szakítottak sokak számárára unalmas, de mindenképpen gondolatébresztő érvelésem megismerésére.  Bízva a korrekt megegyezésben őszinte tisztelettel.

 

Kővágóörs, 2012. március 6.

 

                                                                                             Horváth Dezső

                                                                                               polgármester

Szennyvízcsatorna-rákötésre felhívás!

Tisztelt Fogyasztónk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a talajterhelési díjjal valamint a víziközmű-hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról és Társaságunk ehhez kapcsolódó akciójáról.

 

TALAJTERHELÉSI DÍJ NÖVEKEDÉSE

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie. Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét arra, a 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 mértékben került meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek. 2013-ban tehát már a megemelt talajterhelési díjat kell az érintett fogyasztóknak megfizetni, amely így jelentősen meghaladhatja a települési közüzemi csatornadíjak mértékét!

 

KÖTELEZŐ RÁKÖTÉS

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, ha 2012. július 1-jén a közműves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55.§-ban foglaltak szerint köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni!

 

KEDVEZMÉNYES RÁKÖTÉSI LEHETŐSÉG 2012.04.01.-2012.09.30 KÖZÖTT

A fenti jogszabályi változások alapján a kiépült víziközmű-hálózatokra való rácsatlakozás az érintett fogyasztók számára gazdaságilag indokolt és egyben törvényileg kötelező. A rákötésekkel kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek enyhítése érdekében a DRV Zrt. az önkormányzatokkal közösen igyekszik támogatást nyújtani az érintett fogyasztóknak. Ennek érdekében Társaságunk

az újonnan létesült bekötések átvételét - bruttó 13.970 Ft helyett - ingyenesen elvégzi.

 

A rákötési folyamat megindítása előtt kérjük, részletesen tájékozódjon az ügyfélfogadó irodáinkban, és honlapunkon (www.drv.hu) is megtalálható rákötési tájékoztató alapján, szükség esetén keresse ügyfélszolgálati munkatársainkat. A rákötési szándék az előzőekben említett helyeken és a polgármesteri hivatalban is megtalálható „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére formanyomtatvány” kitöltésével, és a következő postacímre történő megküldésével jelezhető:

 

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat

8601 Siófok, Pf. 888

A megrendelőt csak az illetékes víz- és csatornamű társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatja el a DRV Zrt. Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül csatlakozik a szennyvízelvezető törzshálózatra,szabálysértést követ el.

A DRV Zrt. a beérkező megrendelői igényeket folyamatosan figyelemmel kíséri, nyilvántartja. Az illetékes Üzemvezetőség felveszi a kapcsolatot az igénylőkkel, és a kialakított ütemtervnek megfelelően egyezteti a szakfelügyelet tervezett időpontját. A DRV Zrt. Ügyfélszolgálata a bekötés átvételét követően szolgáltatási szerződést küld a Fogyasztónak.

Amennyiben további kérdése van, a helyi tarifával hívható DRV INFO VONALON munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a 06 40 240 240-es telefonszámon.

Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Fák ágazására felhívás

Felhívás

Magánszálláshely üzemeltetés szabályai

KŐVÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA

KÖRJEGYZŐSÉG

8254 KŐVÁGÓÖRS, Kossuth u. 1.

Tel:87/464-017.  Fax:87/563-013

E-mail: onkormanyzat@kors.t-online.hu

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a magánszálláshely-üzemeltetőket, hogy a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) alapján szálláshely kizárólag engedély birtokában üzemeltethető.

A szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni

a) a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,

b) a szálláshely-szolgáltató cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói nyilvántartási számát,

c) a szálláshely-szolgáltató adószámát, statisztikai számjelét,

e)a szálláshely befogadó képességét:

    ea) vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma, és

    eb) az ágyak száma,

f) a szálláshely használatának jogcímét,

g) a szálláshely elnevezését,

h) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt,

i) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni.

A kérelemhez mellékelni kell :

a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

b) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely – szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely- szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Az eljárás illeték köteles, mértéke 2200 Ft, melyet illetékbélyegen a kérelem nyomtatványra felragasztva kell leróni.

A szálláshely-szolgáltatónak folyamatosan meg kell felelnie a rendeletben meghatározott követelményeknek. A szálláshely-szolgáltató az engedély megadását követően a kérelemben szereplő adatok változását köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a jegyzőnek, köteles továbbá a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni.

 

A rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a jegyző azonnal hatállyal megtiltja a szálláshely üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki.

A rendelet 14. § (3) bekezdése szerinti pénzbírság összege

a) szálloda esetében befogadóképességtől függően 1.200.000 Ft – tól 5 millió Ft-ig terjedő összeg,

b) panzió esetében 500 ezer Ft,

c) kemping esetében lakóegység-kapacitástól függően 200 ezer Ft-tól 800 ezer Ft-ig terjedő összeg,

d) üdülőház esetében 100 ezer Ft,

e) közösségi szálláshely esetében befogadó képességtől függően 100 ezer Ft-tól 200 ezer Ft-ig terjedő összeg.

f) egyéb szálláshely esetében 100 ezer Ft.

Felhívom a szálláshely-üzemeltetők figyelmét, hogy várhatóan 2011. őszén hatóságom ellenőrizni fogja a szálláshely-üzemeltetési engedélyek meglétét.   

Így kérem azokat – különösen a fentiekben írt a jegyző által kötelezően alkalmazandó szankciókra tekintettel -, akik esetleg engedélyeztetési, bejelentési kötelezettségüknek nem tettek eleget, hogy a hiányosság pótlása érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni szíveskedjenek.

A kérelem benyújtásához nyomtatvány a www.kovagoors.hu honlapról letölthető, illetve a Körjegyzőségen igényelhető.

Bővebb felvilágosítás Kajtár Lászlóné ügyintézőtől kérhető.

Kővágóörs, 2011. július 21.

 

                                                                                          dr. Szabó Tímea

                                                                                                  körjegyző

felhívás ebtartás szabályaira

KŐVÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA

KÖRJEGYZŐJE

8254 KŐVÁGÓÖRS, Kossuth u. 1.

Tel:87/464-017.  Fax:87/563-013

E-mail: onkormanyzat@kors.t-online.hu

 

HIRDETMÉNY

Kővágóörs község területén – a hozzám érkezett lakossági jelzés szerint – egyre nagyobb a kóborló – vélhetően otthonról kiszabadult – ebek száma.

A kutyatartás szabályait Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás szabályairól szóló 11/2004. (VI. 30.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A Rendelet 2. § (2) bekezdése szerint az állatot az állattartással érintett közvetlen szomszédok nyugalmának zavarása (zaj, bűz stb.) nélkül kell tartani, úgy, hogy az állat más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon se személynek, se közösségnek.

A Rendelet 6. § (1)-(4) bekezdései szerint az ebeket a tulajdonosai úgy kötelesek tartani– szükség esetén megkötve, körbekerített (megfelelő mozgási lehetőséget biztosítva) helyen – hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak.

Bekerítetlen ingatlanon – szőlőben, kiskertben stb. – ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.

Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természetű ebet környezetére ártalmatlan módon kell tartani úgy, hogy a bekerített és lezárt helyről történő kiszabadulása biztos módon megakadályozható legyen. A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni.

Közterületen ebet csak pórázzal és szájkosárral lehet sétáltatni, kivéve, ahol tábla tiltja.

A Rendelet 12. § (1) bekezdése f) pontja szerint szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki az eb-tartás szabályait megszegi.

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) és e) pontjai szerint, aki a felügyelete alatt álló kutyát atelepülés belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, illetve aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, az – veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt - harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

A lakosságot zavaró kóbor, valamint kóborló ebek számának csökkentése érdekében felhívom az ebtartó lakosok figyelmét az állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások fokozott betartására.

Kérem továbbá a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a fenti szabályokat be nem tartó ebtulajdonosokról tudomásuk van, azt szíveskedjenek felém jelezni.

Kővágóörs, 2011. május 11.

                                                                                                                      dr. Szabó Tímea

                                       

körjegyző

 

 

 

 

Készenléti szolgálat :
Egyenlő bánásmód :


Vidékfejlesztési program :Közösségi ház :

Vidékfejlesztési program :Zongora hangja :

Oklevél :


Nyilt levél :


eMagyarország Pont :